CudaText 1.166.5.0

CudaText 1.166.5.0

UVViewSoft – Freeware
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
CudaText is a cross-platform code editor.

Features include:

- Syntax highlight for many languages: C, C++, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP, Python, XML... All common languages. Totally about 140 lexers from SynWrite are supported.
- Code folding.
- Multi-carets, multi-selections.
- Find/replace with reg. ex.
- Tabbed interface.
- Split tab. Split view for 2/3/4/6 files.
- Simple auto-completion for some lexers. Special auto-completion for HTML, CSS.
- Command palette (Sublime style).
- Text config files in JSON.

Tổng quan

CudaText là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi UVViewSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CudaText là 1.166.5.0, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/09/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 1.152.5.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

CudaText đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

CudaText Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho CudaText!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có CudaText cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản